ค้นหาเฉพาะในsert
 
HOMEAbout UsStaff
 
 

Board of Administrative Staff    

 

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร

Assoc. Prof. Dr.Wattanapong Rakwichian

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

 

 

 

 

     

 

ดร.สหัถยา ทองสาร

Dr.Sahataya  Thongsan

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

     

 

ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์

Assist. Prof. Dr. Prapita  Thanarak

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

 

     

 

ผศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์

Assist. Prof. Dr. Tawat Suriwong

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

 

 

 

 

 

 

     

 

ดร.ยอดธง เม่นสิน

Dr.Yodthong  Mensin

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย

Assist. Prof. Dr.-Ing.Nipon  Ketjoy

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก

     

 

ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ

Assist.Prof.Dr.Pisit  Maneechot

รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก

     

 

ดร.มาลินี แก้วปัญหา

Dr.Malinee Kaewpanha

รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก

Lecturer    

 

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร

Assoc. Prof. Dr.Wattanapong Rakwichian

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สหัถยา ทองสาร

Dr.Sahataya  Thongsan

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์

Assist. Prof. Dr. Prapita  Thanarak

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์

Assist. Prof. Dr. Tawat Suriwong

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ยอดธง เม่นสิน

Dr.Yodthong  Mensin

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย

Assist. Prof. Dr.-Ing.Nipon  Ketjoy

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ

Assist.Prof.Dr.Pisit  Maneechot

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.มาลินี แก้วปัญหา

Dr.Malinee Kaewpanha

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สุขฤดี สุขใจ

Dr.Sukruedee  Sukchai

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ศักดา สมกุล

Assist. Prof.  Dr. Sakda Somkun

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว

Dr. Russamee  Sitthikhankaew

 

 

 

 

 

 

 

ดร.พรทิพย์ เม่นสิน

Dr.Pornthip Mensin

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิสุทธิ์ แช่มสะอาด

Dr.Wisut  Chramsa-ard

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ

Assist. Prof. Dr.Sarayooth  Vaivudh

 

 

 

 

 

 

 

Administrative Staff / Researcher    

 

นางสาวขวัญญานันท์ มากเหลือธัญวุฒิ

Kawnyanan Makluatanyawut

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญนภา บุญเรือง

Pennapa  Boonruang

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวิตรี เดชอัครา

Sawitree Detakra

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอุษณีกรณ์ หิรัณยาอัครพล

Ausaneekorn  Hirunyaarkaraporn

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอิชยา นาคโต

Itchaya  Nakto

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

นายศรัณย์ อ่อนสมบูรณ์

Sarun Onsomboon

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

ดร.บงกช ประสิทธ์

Dr. Bongkot  Prasit

เจ้าหน้าที่วิจัย

 

 

 

 

 

 

 

นายสาธิต บรรทึก

Sathit  Banthuek

เจ้าหน้าที่วิจัย

 

 

 

 

 

 

นายวิกานต์ วันสูงเนิน

Wikarn  Wansungnern

เจ้าหน้าที่วิจัย

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชุติมา ดรณ์ชญานิน

Chutima Donchayanin

ผู้ประสานงานโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจันจิรา คุ้มปากพิง

Janjira Khumpakphing

ผู้ประสานงานโครงการ

 

 

 

 

 

 

นางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์

Kingkarn Puntuwanit

ผู้ประสานงานโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัญธิกา เพชรี

Antika Phetcharee

ผู้ประสานงานโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชมัยพร ฟูพงษ์

Chamaiporn Foopong

ผู้ประสานงานโครงการ

 

 

Conrado S. Heruela

 

Position: Director of the International Climate Change Program of SERT-NU

 

 

 

E-mail: heruelacs@gmail.com