ค้นหาเฉพาะในsert
 
HOMEแนะนำวิทยาลัยบุคลากร
 
 
 
 
 
คณาจารย์ประจำ

 

   

 

ดร.สุขฤดี  สุขใจ

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

 

B.Sc. (Physics)

M.S. (Energy Technology)

Ph.D. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3195

E-mail: Sukruedeen@nu.ac.th, sukruedee@hotmail.com

     

 

ผศ.ดร.นิพนธ์  เกตุจ้อย

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

 

B.S. (Physics-Energy)

M.Sc. (Energy Technology)

Dr.-Ing. Elektrotechnik (Renewable Energy Technology)

 

เบอร์โทรภายใน: 3391

E-mail: Niponk@nu.ac.th, Ketjoy@yahoo.com

     

 

ผศ.ดร.ศรายุทธ  วัยวุฒิ

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไป

 

B.S. (Physics)

M.Sc. (Physics)

Ph.D. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3190

E-mail: Sarayooth_v@hotmail.com, Sarayooth_v@yahoo.com

     

 

ดร.ฉัตรชัย  ศิริสัมพันธ์วงษ์

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

B.Sc. (Physics)

M.Sc. (Renewable Energy)

Ph.D. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3393

E-mail: Chatchaisi@nu.ac.th

     

 

ผศ.ดร.ประพิธาริ์  ธนารักษ์

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ

 

B.Sc. (Agriculture Economics)

M.Sc. (Renewable Energy)

Ph.D. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3193

E-mail: Prapitat@nu.ac.th, Prapita@gmail.com

     

 

ดร.สหัถยา  ทองสาร

 

B.Eng. (Chemistry)

M.Sc. (Environment)

Ph.D. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3395

E-mail: Sahatayal@nu.ac.th, Longnumhug@yahoo.com

     

 

ดร.พิสิษฎ์  มณีโชติ

 

B.Eng. (Telecommunications)

M.Sc. (Renewable Energy)

Ph.D. (Agriculture Engineering)

 

เบอร์โทรภายใน: 3193

E-mail: Pisitm@nu.ac.th, Bmaneechot@yahoo.com

     

 

ผศ.ดร.ศักดา  สมกุล

 

B.Sc. Tech. Ed. (Electrical Engineering)

M. Eng. (Electrical Engineering)

Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)

 

เบอร์โทรภายใน: -

More information: Click Here!!!

E-mail: sakdaso@nu.ac.th

     

 

วิสุทธิ์  แช่มสะอาด (ลาศึกษาต่อ)

 

B.Sc. (Statistics)

M.Sc. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3195

E-mail: Wisutc@nu.ac.th, Wisut_sert@hotmail.com

 

     

 

ผศ.ดร.ธวัช  สุริวงษ์

 

B.Sc. (Chemistry, 2nd Class Honor)

M.Eng. (Chemical Engineering)

Ph.D. (Materials Science)

 

เบอร์โทรภายใน: -

More information: Click Here!!!

E-mail: tawats@nu.ac.th, twtsuriwong@yahoo.com

     

 

ดร.รัศมี  สิทธิขันแก้ว

 

B.Sc. (Chemistry, 2nd Class Honor)

M.Sc. (Chemistry)

Ph.D. (Energy Technology)

 

เบอร์โทรภายใน: -

More information: Click Here!!!

E-mail:  russamees@nu.ac.th, russamee5@gmail.com

     

 

ดร.มาลินี แก้วปัญหา

 

B.Sc. (Industrial Chemistry, 2nd Class Honor)

M.Eng. (Chemical Engineering)

Ph.D. (Safety Science and Technology)

 

E-mail:  malinee.kph@gmail.com

     

 

ดร.ยอดธง  เม่นสิน

 

B.Sc. (Computer Science)

M.Sc. (Information Technology)

Ph.D. (Energy Community and Environment)

 

เบอร์โทรภายใน: 3194

E-mail: Yodthongm@nu.ac.th

     
บุคลากรสายสนับสนุน / นักวิจัย    
     

 

สุปราณี  บัวงามดี

 

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

 

B.Econ. (Financial Management)

M.Ed. (Educational Administration)

 

เบอร์โทรภายใน: 3188

E-mail: supraneeb@nu.ac.th

     

 

ขวัญญานันท์  มากเหลือธัญวุฒิ

 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

B.A. (General Management)

M.B.A (Master of Business Administration)

 

เบอร์โทรภายใน: 3183

E-mail: Sangdean9@hotmail.com

     

 

อุษณีกรณ์  หิรัณยาอัครพล

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

B.A. (General Management)

M.Ed. (Education Technology and Communication)

 

เบอร์โทรภายใน: 3181

E-mail: Jutaratk@nu.ac.th

     

 

จารุณี  เงินมีศรี

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

B.A. (General Management)

M.Ed. (Master Education)

 

เบอร์โทรภายใน: 3182

E-mail: J_jar@hotmail.com

     

 

สาวิตรี  อ่ำอำไพ

 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

B.Ed. (Financial)

 

เบอร์โทรภายใน: 3183

E-mail: sawitreea@nu.ac.th

     

 

อิชยา  นาคโต

 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

B.A. (Public Administration)

 

เบอร์โทรภายใน: 3180

E-mail: Pompoy2009@hotmail.com

     

 

เพ็ญนภา  บุญเรือง

 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

B.B.A. (General Management)

M.Ed. (Educational Technology and Communications)

 

เบอร์โทรภายใน: 3180

E-mail: pennapa.sert61@gmail.com

     

 

ศุภจักร สุทธิ

 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

B.Ed. (Chemistry)

M.Ed. (Educational Research and Development Sub-Major)

 

เบอร์โทรภายใน: 3180

E-mail: supajucks@nu.ac.th

     

 

ดร.บงกช  ประสิทธิ์

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

 

B.Sc. (Physics)

M.Ed. (Industrial Education)

Ph.D. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3193

E-mail: Micky_sert@hotmail.com

     

 

รัฐพร  เงินมีศรี

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

 

B.Ind.Tech. (Civil Engineering)

M.Sc. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3194

E-mail: Ao_jar@hotmail.com, Ngoenmeesri@hotmail.com

     

 

คงฤทธิ์  แม้นศิริ

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

 

B.Sc. (Physics)

M.Sc. (Renewable Energy)

 

เบอร์โทรภายใน: 3394

E-mail: Kang_sert@yahoo.com

     

 

วิกานต์  วันสูงเนิน

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

 

B.Eng. (Mechanical Engineering)

M.Eng. (Energy Engineering)

 

เบอร์โทรภายใน: 3193

E-mail: Key_014@hotmail.com

     

 

สาธิต  บรรทึก

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

 

B.Eng. (Mechanical Engineering)

M.Eng. (Biomedical Engineering)

 

เบอร์โทรภายใน: 3381

E-mail: sathitb@nu.ac.th, thit.bun@gmail.com