เปิดรับสมัครแล้ว คลิกสมัครเลย  http://www.admission.nu.ac.th/grad.php

 

Ph.D. & M.S.

เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

 

**หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 150,000 บาท

- สาขาวิชาพลังงานทดแทน

- สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

 

**หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 3 ปี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 400,000 บาท

- สาขาวิชาพลังงานทดแทน

- สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

 

สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวรโทรศัพท์ : 055-963180