วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 
วันที่ 11 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ ยินดีต้อนรับนิสิตจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
 
วันที่ 3 เมษายน 2560 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
 
วันที่ 23 มีนาคม 2560 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ต้อนรับคณะเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ร่วมกับ Solar Media จัดสัมมนานานาชาติ
 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง
 
ประกาศเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิต ป.เอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน
 
Announcement of School of Renewable Energy Technology (SERT)