เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. รายการครอบจักรวาล ซึ่งดำเนินรายการ โดย คุณยอดมนู ภมรมนตรี ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าบันทึกรายการโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายแนะนำสถานที่และโครงการพัฒนาพื้นที่ Microgrid
 
เมื่อวันที่ 24- 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบคาร์บอนต่ำในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 ( 3rd Workshop on Technology Transfer & Capacity Building for Low Carbon Energy Systems for Climate Change Mitigation in ASEAN)
 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 วิทยาพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
 
 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ร่วมกับ Solar Media จัดสัมมนานานาชาติ
 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง
 
ประกาศเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิต ป.เอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน
 
Announcement of School of Renewable Energy Technology (SERT)