ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาพลังงานทดแทน และสาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม