ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -15.00 น. รายการครอบจักรวาล ซึ่งดำเนินรายการ โดย คุณยอดมนู ภมรมนตรี ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าบันทึกรายการโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับ