ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 24- 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแบบคาร์บอนต่ำในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 ( 3rd Workshop on Technology Transfer & Capacity Building for Low Carbon Energy Systems for Climate Change Mitigation in ASEAN)

ณ อาคารสัมมนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด ทั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำของประเทศต่างๆ ใน ASEANและเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้งานจริงของเทคโนโลยีสมาร์ตกริดของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดที่กระจายอยู่ทั่วไป อันจะได้สร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของชุมชนที่ต้องปรับตัว (Adaptation) เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำด้วยโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ การสร้างความร่วมมือ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีวิทยากรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด ซึ่งผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ประกอบด้วย นักวิจัย/นักวิชาการ จากประเทศกัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยจะนำผลสรุปที่ได้จากการจัดประชุมนี้เสนอแนะเป็น แผน นโยบาย และแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการประชุม 4th ASEAN Smart Grid Congress ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยพลังทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป