ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 วิทยาพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 73 คน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจจากการศึกษานอกสถานที่ และยังเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดกว้างไกล ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เห็น ได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับ