แนวปฏิบัติการดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
4 .ค. 2556 10:30 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยกองบริหารการวิจัย งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดทำแผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flow chart) ของการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :