หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
4 .ค. 2556 10:45 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีประกาศถึงหลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :