วิทยาลัยพลังงานทดแทน ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เว็บไซต์ของวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
29 .ค. 2557 15:15 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ด้วย วิทยาลัยพลังงานทดแทน ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เว็บไซต์ของวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 ฉบับ คือ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารกรวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>http://www.journal.nu.ac.th<<