ประกาศรายชื่อวารสารที่อยู่ใน Beall's List ซึ่งเป็นวานสารที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่     สกอ. กำหนดไว้
5 ก.พ. 2557 11:30 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ ขอประกาศรายชื่อวารสารวิชาการที่อยู่ใน Beall's List ซึ่งเป็นวารสารที่ทาง สกอ. ไม่อนุญาตให้นิสิตบัณฑิตศึกษาใช้บทความในวารสารที่อยู่ใน List มายื่นเพื่อจบการศึกษา หรือไม่สามารถใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ แม้จะมี Impact Factor

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :