แนวปฏิบัติการจัดทำเค้าโครงร่างวิทยานิพนธ์
2 .ค. 2557 14:00 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ ขอประกาศรายชื่อวารสารวิชาการภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยฯ ยอมรับให้นิสิตนำผลงานตีพิมพ์มาใช้ในการยื่นผ่านเงื่อนไขขอจบการศึกษาได้

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :