การกำหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิต ป.เอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน
4 .ค. 2556 14:30 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศารกำหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาแอก สาขาวิชาพลังงานทดแทน โดยจะแบ่งการสอบออกเป็น 2 ลักษณะ คือ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :