แนวปฏิบัติในการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2556
4 .ค. 2556 15:00 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศแนวปฏิบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ และอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าสมัครสอบล่าช้า สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ :