ประกาศยกเลิกการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ป.โท
30 .ย. 2557 10:30 น.

ประเภทข่าว: ประกาศของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยฯ ขอประกาศยกเลิกการให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับ ป.โท แก่ นายลุตฟี สือนิ รหัสนิสิต 56062941 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2557 เป็นต้นไป เนื่องจากนิสิตได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<