ค้นหาเฉพาะในsert
 

 
 

หน่วยวิจัยระบบเซลล์แสงอาทิตย์

Photovoltaic System Research Unit

รายชื่อบุคคลากรของหน่วยวิจัย

 

ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย

หัวหน้าหน่วยวิจัย

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์

อาจารย์

ผศ.ดร.ประพิธาริ์  ธนารักษ์

อาจารย์

ผศ.ดร.พิสิษฎ์  มณีโชติ

หัวหน้าหน่วยวิจัย

ดร.บงกช  ประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่วิจัย

คงฤทธิ์ แม้นศิริ

เจ้าหน้าที่วิจัย

รัฐพร เงินมีศรี

เจ้าหน้าที่วิจัย