ค้นหาเฉพาะใน sert
 

 
 

หน่วยวิจัยพลังงานความร้อน

Thermal Energy Research Unit

รายชื่อบุคคลากรของหน่วยวิจัย

 

ดร.สหัถยา  ทองสาร

หัวหน้าหน่วยวิจัย

ดร.สุขฤดี  สุขใจ

อาจารย์

ผศ.ดร.ศรายุทธ  วัยวุฒิ

อาจารย์

ดร.ธวัช  สุริวงษ์

อาจารย์

นายวิสุทธิ์  แช่มสะอาด

อาจารย์

นายวิกานต์  วันสูงเนิน

เจ้าหน้าที่วิจัย