ค้นหาเฉพาะใน sert
 

 
 

หน่วยวิจัยพลังงานใหม่

Modern Energy Research Unit

รายชื่อบุคคลากรของหน่วยวิจัย

 

ดร.ศักดา  สมกุล

หัวหน้าหน่วยวิจัย

ดร.รัศมี  สิทธิขันแก้ว

อาจารย์

ดร.มาลินี แก้วปัญหา

อาจารย์

สาธิต  บรรทึก

เจ้าหน้าที่วิจัย